Gebruik merken en logo’s

Bij het behalen van de certificering voor ISO 27001, NEN7510  of ISO9001 ontvangen de klanten van DigiTrust een document met daarin de voorschriften ten aanzien van het gebruik van de certificeringmerken en logo’s die zij vanaf dat moment kunnen gaan gebruiken. Dat document treedt in werking op de dag van afgifte van het certificaat.

Inleiding

Dit document beschrijft de regels voor het gebruik van de certificeringsmerken van DigiTrust. DigiTrust hanteert voor het gebruik van haar certificeringsmerk het uitgangspunt, dat een certificeringsmerk de markt het vertrouwen geeft dat de gebruikers van de merken voldoen aan de relevante certificeringseisen. Dit uitgangspunt en de regels die in dit document worden beschreven, zijn ook van toepassing op referenties naar een DigiTrust-certificering, anders dan door het gebruik van de beschreven certificeringsmerken.

Het in tekst verwijzen naar certificeren wordt gelijkgesteld met het gebruik van een certificeringsmerk. Voor gebruik van het Beeldmerk NEN 7510 gelden specifieke regels omtrent het gebruik. Deze zijn opgenomen in Bijlage I van dit document.

1. DigiTrust certificeringskenmerken en logo’s

Onder certificeringsmerk wordt het beeldmerk verstaan waarmee de gecertificeerde instellingen hun gecertificeerde status aangeven. Het certificeringsmerk van DigiTrust is opgebouwd uit het DigiTrust- logo gecombineerd met het van toepassing zijnde accreditatiekenmerk van de Raad voor Accreditatie met hierin registratienummer van DigiTrust vermeld. Uitsluitend organisaties die beschikken over een geldig certificaat uitgegeven door DigiTrust zijn gerechtigd het certificeringsmerk van DigiTrust te gebruiken. Een organisatie ontvangt de logo’s van DigiTrust na succesvol afronden van het initiële certificatietraject.

2. Gebruik van de logo’s

De certificeringsmerken van DigiTrust mogen worden gebruikt op:

 • correspondentie;
 • advertenties en overig promotiemateriaal;
 • digitale documenten/media;
 • muren, deuren en ramen;
 • beursstands. Het gebruik van het certificeringsmerk op bovengenoemde zaken is gebonden aan de volgende algemene regels:
  1. Op iedere pagina van een document waarop het certificeringsmerk wordt gebruikt dient het complete merk te worden opgenomen zonder dat deze door de instelling is bewerkt.
  2. Voor het gebruik van het certificeringsmerk op digitale documenten (zoals bijvoorbeeld op websites en andere digitale media) gelden ook de regels uit dit voorschrift.
  3. DigiTrust is te allen tijde gerechtigd het gebruik van het certificeringsmerk te verifiëren. De instelling dient medewerking te verlenen aan dergelijke verificaties.
  4. Bij aanpassing van het toepassingsgebied van de certificatie worden de uitingen aangepast; Voorbeeld:

Certificering

3. Beperkingen gebruik en ongeoorloofd gebruik van certificeringsmerken DigiTrust

Gecertificeerde instellingen mogen niet de indruk wekken dat de certificatie geldt voor activiteiten die buiten het toepassingsgebied van de certificatie vallen. Tevens mag niet naar de certificatie worden verwezen op een wijze die doet veronderstellen dat de certificering betrekking heeft op een product. Bovendien zal de gecertificeerde organisatie niet de indruk wekken dat de organisatie zelf gecertificeerd is.

Het logo certificeringsmerk van DigiTrust mag niet worden gebruikt op:

   • productverpakkingen;
   • auto’s;
   • rapporten of certificaten die geen resultaten bevatten van gecertificeerde verrichtingen of op verklaringen die niet gebaseerd zijn op gecertificeerde activiteiten;
   • laboratoria rapporten, kalibratie- of keuringsrapporten en/of -certificaten.

 

Iedere mogelijk foutief of misleidend bij gebruik van het certificeringsmerk, genoemd in punten 1 tot en met 4 van Artikel 3, dient te worden voorkomen. Dit betekent dat duidelijk dient te blijken welke activiteiten wel en welke onderdelen geen onderwerp zijn van de scope van certificering. Tevens betekent dit dat de gecertificeerde organisatie zich zal houden aan de restricties genoemd in Artikel 4. Wanneer DigiTrust constateert dat haar certificeringsmerk foutief of misleidend wordt gebruikt, zal zij de organisatie hierop aanspreken en haar na constatering van de overtreding vijf (5) werkdagen de tijd geven om correctieve maatregelen te treffen. Indien na deze vijf werkdagen door DigiTrust geconstateerd wordt dat de organisatie nog altijd in overtreding is, zal DigiTrust aan de organisatie een boete opleggen van € 250,- excl. btw voor iedere dat dat de overtreding voortduurt.

4. Bijzonderheden bij het gebruik van het certificeringsmerk

Indien de certificering van een instelling is geschorst, dan dient de instelling onmiddellijk te stoppen met het gebruik van het certificeringsmerk. Bij beëindiging van de certificering dient de instelling onmiddellijk:

   1. Te stoppen met het verkondigen of suggereren dat ze gecertificeerd is;
   2. Te stoppen met het publiceren en verspreiden van documenten met het certificeringsmerk of met een andere verwijzing naar certificering.

 

Indien de organisatie hier niet binnen een periode van vijf (5) werkdagen na intrekkingsdatum van van het certificaat aan voldoet, zal DigiTrust aan de organisatie een boete opleggen van € 250,- excl. btw voor iedere dat dat de overtreding voortduurt.

Bijlage I Richtlijnen gebruik NEN 7510 logo

Alleen certificaathouders die zich door het ondertekenen van additionele overeenkomst met DigiTrust B.V. hebben geconformeerd aan de in deze bijlage opgenomen richtlijnen betreffende het gebruik van het bij het Benelux Merkenbureau gedeponeerde Beeldmerk NEN 7510, kunnen het recht verkrijgen tot het voeren van het Beeldmerk NEN 7510 voor hun dienstverlening.

Gebruik van het beeldmerk NEN 7510 door certificaathouder

   • Het Beeldmerk NEN 7510 mag slechts worden gebruikt indien ook de naam en een beeldmerk van de certificaathouder wordt gebruikt. Het Beeldmerk NEN 7510 mag niet opvallender zijn dan de naam en beeldmerk van de certificaathouder.
   • Het Beeldmerk NEN 7510 mag door de certificaathouder niet als eigen fabrieks- of handelsmerk worden gebruikt.
   • Uitsluitend na schriftelijke toestemming van NEN kan het Beeldmerk NEN 7510 voor andere uitingen of andere wijze door de certificaathouder worden gebruikt.
   • Voor het recht op het voeren van het Beeldmerk NEN 7510 wordt door DigiTrust B.V. aan de aanvrager voor zijn dienstverlening een NEN 7510-certificaat verstrekt. Bij verlening van dit recht verstrekt DigiTrust B.V. telkens een nieuw NEN 7510-certificaat aan de certificaathouder .
   • De certificaathouder verplicht zich om gedurende de geldigheidsduur van de verstrekte certificaten steeds aan de eisen te voldoen die gelden voor de dienstverlening waarop het NEN 7510-certificaat van toepassing is. De certificaathouder neemt hiertoe voldoende maatregelen. DigiTrust B.V. is gerechtigd zich te overtuigen van de werkzaamheid van deze maatregelen en de toepassing te controleren.
   • Indien een organisatie zijn NEN 7510-certificaat verliest of de organisatie het NEN 7510- certificaat niet meer wenst te bezitten, is het deze organisatie verboden per onmiddellijke ingang op welke wijze dan ook van het Beeldmerk NEN 7510 gebruik te maken. DigiTrust B.V. ziet hierop toe en neemt indien nodig passende maatregelen.
   • Indien de certificaathouder voor zijn dienstverlening, het Beeldmerk NEN 7510 voert terwijl door deze kan worden vastgesteld of vermoed dat er ernstige afwijkingen zijn opgetreden ten opzichte van de eisen zoals opgenomen in het certificatieschema, dan dient deze hiervan direct mededeling te doen aan DigiTrust B.V.
   • Indien de certificaathouder een wijziging wenst aan te brengen in zijn dienstverlening waarvoor het NEN 7510-certificaat is afgegeven, dan zal hij algemene uitingen over de gewijzigde dienstverlening niet van het Beeldmerk NEN 7510 voorzien voordat DigiTrust B.V. heeft kunnen beoordelen of de gewijzigde uitvoering nog voldoet aan de daarvoor geldende eisen.
   • NEN is te allen tijde gerechtigd de naleving van deze instructies te (laten) controleren.


Vorm en typografische uitvoering van een NEN 7510 beeldmerk

Het Beeldmerk NEN 7510 is een beeldmerk van NEN. NEN-beeld- en woordmerken zijn geregistreerd onder nummer 0635605 in het Benelux Merkenregister en onder nummer 001584127, 008822546, 008822595 en 003778099 in het Merkenregister van de Europese Unie.

Het gebruik van het Beeldmerk NEN 7510 dient te geschieden overeenkomstig de volgende instructies:

   1. Op een NEN 7510 certificaat en op andere uitingen:
    1. Ten aanzien van de kleur van de beeldmerk kenmerken dient gekozen te worden voor PMS 283 (lichtblauw) en PMS 308 (donkerblauw);
    2. Gebruik van het Beeldmerk NEN 7510 in zwart op een lichte ondergrond dan wel in wit op een donkere ondergrond is toegestaan;
    3. Het Beeldmerk NEN 7510 moet worden gebruikt in de opmaak en typografischeuitvoering zoals door NEN wordt voorgeschreven en verstrekt;
    4. Indien nodig mag het Beeldmerk NEN 7510 vergroot of verkleind worden.
   2. Op algemene uitingen of het geregistreerd onderdeel daarvan, voor zover deze betrekking hebben op de gecertificeerde dienstverlening: a. Ten aanzien van de kleur van de beeldmerk kenmerken dient gekozen te worden voor PMS 283 (lichtblauw) en PMS 308 (donkerblauw); b. Gebruik van het Beeldmerk NEN 7510 in zwart op een lichte ondergrond dan wel in wit op een donkere ondergrond is toegestaan; c. Het Beeldmerk NEN 7510 moet worden gebruikt in de opmaak en typografische uitvoering zoals door NEN wordt voorgeschreven en verstrekt; d. Indien nodig mag het Beeldmerk NEN 7510 vergroot of verkleind worden.

 

Melden

Indien u ergens constateert dat aan bovenstaande regels niet wordt voldaan, willen we u vragen dit te melden aan DigiTrust. Dit kunt u doen via info@digitrust.nl

We zullen dan gepaste maatregelen nemen.