Meer over interne audits

BEGRIPPENLIJST
adult education 3258944 1920In de wereld van certificeringen komen een hoop specifieke woorden en begrippen voor die in het dagelijks leven niet zo gauw aan bod komen. Wat betekenen ze toch allemaal? We kunnen ons voorstellen dat het u duizelt! Daarom hebben we deze begrippenlijst samengesteld. Bij elk begrip geven we een korte toelichting.

Accreditatie
Een accreditatie is een onafhankelijke bevestiging door een bevoegde instantie over de deskundigheid, onpartijdigheid en onafhankelijkheid van een conformiteitbeoordelende instelling (CBI) – zie verderop voor uitleg CBI.

Afwijking c.q. non-conformiteit
Een auditor, medewerker of klant kan een afwijking vaststellen als niet wordt voldaan aan een eis uit de te certificeren norm. Een afwijking moet opgelost worden om tot certificering over te kunnen gaan. Er bestaan 2 niveaus van afwijkingen: een belangrijke afwijking en een minder belangrijke afwijking.

Audit
Een proces van onderzoeken om objectief bewijs te verkrijgen en het objectief beoordelen van dit bewijs om vast te stellen in hoeverre aan de eisen uit een bepaalde norm wordt voldaan.

Auditbevindingen
De resultaten volgend uit de beoordeling van het verzamelde bewijsmateriaal uit de audit, aan de hand van de auditcriteria.

Auditconclusie
Eindresultaat van een audit na overweging van de auditdoelstellingen en alle auditbevindingen.

Auditcriteria
Het geheel van beleid en procedures waaraan bewijs wordt getoetst.

Auditcyclus
Een auditcyclus betreft de geldigheidsperiode van een certificering. Een nieuwe certificering start met een initiële audit (bestaande uit 2 fasen). De 2 jaren daarop vindt een jaarlijkse controleaudit plaats en daarna volgt een hercertificering, waarin wordt bepaald of de certificering kan worden voortgezet. Wanneer dat zo is ontvouwt zich een nieuwe auditcyclus: wederom 2 jaren een controleaudit en daarna hercertificering. Et cetera.

Auditee
De organisatie waarbij de audit wordt uitgevoerd.

Auditplan
De planning van de activiteiten die worden uitgevoerd tijdens de audit.

Auditprogramma
Het geheel van audits welke zijn gepland in een vastgestelde periode om een certificering toe te kennen en te onderhouden tijdens de auditcyclus.

Auditteam
Eén of meer auditoren van Brand Compliance die de audit uitvoeren. Het auditteam kan ondersteund worden door technisch deskundigen.

Begeleider
Een persoon die door de auditee is aangewezen om het auditteam gedurende de dag te begeleiden.

Certificatie
Een certificatie is een onafhankelijke bevestiging door een conformiteitbeoordelende instelling (CBI) dat producten, managementsystemen of personen aan specifieke eisen voldoen.

Conformiteit
Het voldoen aan een (norm)eis. Conformiteitsbeoordeling is het proces waarin wordt aangetoond of er is voldaan aan de vastgestelde eisen voor een product, proces, dienst, systeem, persoon of instantie.

Conformiteitbeoordelende instelling (CBI)
Een CBI is een instantie die conformiteitsbeoordelingsactiviteiten verricht. Er zijn verschillende vormen van conformiteitsbeoordelingen, bijvoorbeeld testen, certificeren en inspecteren. Certificering is dan ook een van de vormen van conformiteitsbeoordeling.

Correctie
Handeling vanuit een vastgestelde afwijking. Middels een correctie wordt hetgeen hersteld wat (in het verleden) verkeerd is gegaan.

Corrigerende maatregel
Handeling vanuit een vastgestelde afwijking. Om herhaling van een afwijking te voorkomen dienen er zogenaamde ‘corrigerende maatregelen’ genomen te worden waarbij de vastgestelde oorzaak, welke ten grondslag ligt aan de afwijking, weg wordt genomen.

Gedocumenteerde informatie
Informatie die een organisatie moet beheren en onderhouden en het medium waarop deze informatie is vastgelegd.

(Lead) auditor
De medewerker van Brand Compliance die de audit uitvoert. De Lead Auditor is de hoofdverantwoordelijke wanneer er een team van meerdere auditoren is.

Managementsysteem
Alle onderdelen van een organisatie welke nodig zijn om een beleid en doelstellingen vast te stellen samen met de processen die nodig zijn om die doelstellingen te bereiken. Continue verbetering staat centraal binnen een managementsysteem, de zogenaamde PDCA (Plan, Do, Check, Act) cyclus.

Meting
Een vastgesteld proces (methode) om een bepaalde waarde vast te stellen.

Monitoren
Het vaststellen van de werking van een systeem, proces, dienst of activiteit.

Normatief
Dit bepaalt hoe iets zou moeten zijn met betrekking tot regels en richtlijnen, en bevat/vormt/schept een norm. Het kan als referentie dienen om af te toetsen of de regels/normen in een concreet geval worden nageleefd of opgevolgd. Het schept duidelijkheid over wat wel of niet aanvaardbaar is. Het stelt een standaard.

Objectief bewijs
Gegevens die het bestaan of de waarheid van iets onderbouwen.

Observator
Een persoon die het auditteam vergezelt, maar formeel niet als auditor optreedt. Bijvoorbeeld een auditor in opleiding die mogelijk onderdelen van de audit uitvoert onder begeleiding van de Lead Auditor.

Preventieve maatregel
Een maatregel welke wordt genomen om de oorzaak van een mogelijke toekomstige afwijking te voorkomen.

Proces
Alle activiteiten die worden ingezet of gebruikt om een beoogd resultaat te leveren.

Toepassingsgebied (Scope)
Een toepassingsgebied is een activiteit/verrichting waarvoor een organisatie gecertificeerd is of wil worden.

Technisch deskundige/ Technisch expert
Een medewerker van Brand Compliance die specifieke kennis of deskundigheid aan het auditteam toevoegt, zonder daarbij de rol van auditor te vervullen.

Verificatie
Bevestiging dat aan gespecificeerde eisen is voldaan door het verschaffen van objectief bewijs.

Lees meer over

Meer over interne audits

BEGRIPPENLIJST adult education 3258944 1920In de wereld van certificeringen komen een hoop specifieke woorden en begrippen voor die in het dagelijks leven niet zo gauw aan bod komen. Wat betekenen ze toch allemaal? We kunnen ons voorstellen dat het u

Lees verder »