Gebruik merken en logo's

Bij het behalen van het certificeren voor ISO 27001 ontvangen organisaties een document met daarin de voorschriften ten aanzien van het gebruik van de certificeringmerken en logo’s die zij vanaf dat moment kunnen gaan gebruiken. Dat document treedt in werking op de dag van afgifte van het certificaat.

Inleiding

Deze pagina beschrijft de regels voor het gebruik van de certificeringmerken en logo’s. DigiTrust hanteert voor het gebruik van haar merken en logo’s het uitgangspunt, dat een certificeringsmerk de markt het vertrouwen geeft, dat de gebruikers van de merken voldoen aan de relevante certificeringseisen.

Dit uitgangspunt en de regels die in dit document worden beschreven, zijn ook van toepassing op referenties naar DigiTrust-certificering, anders dan door het gebruik van de beschreven certificeringsmerken.

Het in tekst verwijzen naar certificeren wordt gelijk gesteld met het gebruik van een certificeringsmerk.

DigiTrust Certificeringskenmerken en logo’s

Onder certificeringsmerk wordt het beeldmerk verstaan waarmee de gecertificeerde instellingen hun gecertificeerde status aangeven. Een certificeringsmerk is opgebouwd uit het DigiTrust-logo gecombineerd met de identificatie van de gecertificeerde activiteit en het registratienummer van de betreffende instelling.

Uitsluitend organisaties die daartoe schriftelijke toestemming hebben gekregen, middels het certificaat, van de directie van DigiTrust mogen het logo gebruiken.

Het DigiTrust-logo is onder nummer 1281702 geregistreerd bij het BeneluxMerkenregister. De kleurstelling van het logo is in de toegestuurde versie gespecificeerd. Verder ontvang u ook logo’s die u kan gebruiken voor de door ons gecertificeerde diensten.

Algemene regels voor gebruik van de merken

Instellingen die het certificaat van DigiTrust hebben ontvangen mogen het certificeringmerk gebruiken op documenten, voor zover deze documenten betrekking hebben op de door DigiTrust gecertificeerde activiteiten.

Het gebruik van het certificeringmerk op rapporten en certificaten is voor de klanten van de instellingen de enige waarborg dat het rapport of certificaat door een organisatie is uitgevoerd die onder certificering van DigiTrust valt.

Het gebruik van het certificeringmerk is gebonden aan de volgende algemene regels:

  1. Op iedere pagina van een document waarop het certificeringmerk wordt gebruikt dient het complete merk te worden opgenomen zonder dat deze door de instelling is bewerkt.
  2. Voor het gebruik van het certificeringmerk op digitale documenten (zoals bijvoorbeeld op websites en andere digitale media) gelden ook de regels uit dit voorschrift.
  3. Bij het verwijzen naar certificering zonder het gebruik van een certificeringmerk, dient de instelling minimaal het registratienummer van de desbetreffende certificering te vermelden.
  4. DigiTrust is te allen tijde gerechtigd het gebruik van het certificeringmerk te verifiëren. De instelling dient medewerking te verlenen aan dergelijke verificaties.
  5. Bij aanpassing van het toepassingsgebied van de certificatie worden de uitingen aangepast.

Regels voor rapporten, certificaten en verklaringen

Op geen enkele wijze mag een gecertificeerde instelling suggereren dat DigiTrust enige aansprakelijkheid aanvaardt voor de nauwkeurigheid of juistheid van de door de instelling gerapporteerde resultaten of genomen beslissingen.

Het certificeringsmerk mag niet worden gebruikt op rapporten of certificaten die geen resultaten bevatten van gecertificeerde verrichtingen of op verklaringen die niet gebaseerd zijn op gecertificeerde activiteiten.

Regels voor andere documenten en promotiemateriaal

Gecertificeerde instellingen mogen het certificeringsmerk gebruiken op promotiemateriaal indien het materiaal refereert aan gecertificeerde activiteiten. Iedere mogelijke misleiding dient te worden voorkomen. Dit betekent dat duidelijk dient te blijken welke activiteiten wel en welke niet onderdeel zijn van de scope van certificering.

Gecertificeerde instellingen mogen het certificeringsmerk gebruiken op product verpakkingen indien het materiaal refereert aan gecertificeerde activiteiten niet de indruk wordt gewekt dat het product gecertificeerd is. Iedere mogelijke misleiding dient te worden voorkomen. Dit betekent dat duidelijk dient te blijken welke activiteiten wel en welke niet onderdeel zijn van de scope van certificering.

Gecertificeerde instellingen mogen, na expliciete schriftelijke toestemming van de directie van DigiTrust, het certificeringsmerk gebruiken op auto’s, mits deze voor gecertificeerde activiteiten worden gebruikt.

Gecertificeerde instellingen mogen het certificeringsmerk gebruiken op brieven. Daarbij mag het certificeringsmerk niet opvallender verschijnen dan het eigen logo of de vermelding van de naam van de instelling.

Offertes, aanbiedingsbrieven en dergelijke, die niet alleen betrekking hebben op gecertificeerde activiteiten, mogen voorzien zijn van het certificeringsmerk, mits uit deze documenten duidelijk blijkt welke diensten wel en welke niet zijn gecertificeerd. Dit geldt tevens voor de documenten die samen met deze documenten worden verstuurd. Het is toegestaan hiertoe te verwijzen naar de scope van certificering op de website van DigiTrust.

Indien op een offerte, aanbieding of dergelijke het certificeringsmerk wordt gebruikt en deze betreffen uitsluitend activiteiten buiten de gecertificeerde scope, dan dient in het document ongewijzigd de volgende zin te worden opgenomen: “DigiTrust certificering is niet van toepassing op de activiteiten beschreven in [deze brief].”. Voor [deze brief] wordt de naam van het document ingevuld (offerte, aanbieding etc.).

Brieven met het certificeringsmerk die uitsluitend rapporten, certificaten of verklaringen vergezellen, met betrekking tot activiteiten die niet tot de scope van certificering van de instellingen behoren, dienen de volgende ongewijzigde zin te bevatten: “DigiTrust certificering is niet van toepassing op bijgaande [resultaten].”. Bij [resultaten] wordt gespecificeerd wat wordt aangeboden (resultaten, certificaten, verklaringen, etc.).

Gecertificeerde instellingen mogen niet de indruk wekken dat de certificatie geldt voor activiteiten die buiten het toepassingsgebied van de certificatie vallen. Tevens mag niet naar de certificatie worden verwezen op een wijze die doet veronderstellen dat de certificering betrekking heeft op een product.

Bijzonderheden bij het gebruik van het certificeringsmerk

Een instelling mag het certificeringsmerk niet gebruiken voor activiteiten die zijn uitgevoerd voor de datum van verlening van certificering. In bijzondere gevallen kan de directie van DigiTrust expliciet schriftelijke toestemming geven het merk op een specifiek document (rapport, certificaat, verklaring) te gebruiken. De volgende voorwaarden zijn in dat geval van toepassing:

  1. DigiTrust heeft de desbetreffende activiteit bijgewoond of geobserveerd voor de desbetreffende opdrachtgever van de instelling en daarbij geen afwijkingen vastgesteld, en
  2. DigiTrust heeft bij de beoordeling van systeemprocedures en dossiers voor de desbetreffende activiteit geen afwijkingen vastgesteld, en
  3. De documenten (rapporten, certificaten, verklaringen) worden uitgegeven na verlening van de certificering op basis van een review en/of besluit die na verlening van de certificering heeft plaatsgevonden.

Indien de certificering van een instelling is geschorst, dan dient de instelling onmiddellijk te stoppen met het gebruik van het certificeringsmerk. Bij beëindiging van de certificering dient de instelling onmiddellijk:

  1. Te stoppen met het verkondigen of suggereren dat ze gecertificeerd is;
  2. Te stoppen met het publiceren en verspreiden van documenten met het certificeringsmerk of met een andere verwijzing naar certificering.

Misbruik van het certificeringsmerk

Het gebruik van een certificeringsmerk door instellingen die geen geldige certificering van DigiTrust hebben wordt als misbruik aangemerkt. Ook het foutieve of misleidende gebruik van een merk door instellingen met een geldige certificering wordt als misbruik aangemerkt.

Bij misbruik zal DigiTrust tot haar daartoe beschikbare maatregelen overgaan teneinde het misbruik te laten stoppen en de verantwoordelijke partij aansprakelijk te stellen voor de consequenties van het misbruik.

De Klant en DigiTrust komen overeen dat deze overeenkomst de gehele overeenkomst tussen hen is en deze overeenkomst in de plaats treedt van alle voorgaande concepten, overeenkomsten, besprekingen en toezeggingen tussen hen, zowel mondeling als schriftelijk.

DigiTrust werkt onder andere voor:

Adapcare - Adapcare - DigiTrust
BeeSmart - BeeSmart - DigiTrust
Betty Blocks - Betty Blocks - DigiTrust
Bevolkingsonderzoek Noord - Bevolkingsonderzoek Noord - DigiTrust
Brein B.V. - Brein B.V. - DigiTrust
BringWay - BringWay - DigiTrust
CAM IT solutions - CAM IT solutions - DigiTrust
CJ2 Hosting - CJ2 Hosting - DigiTrust
DSD Business Internet - DSD Business Internet - DigiTrust
Deutsche Telekom Healthcare Solutions - Deutsche Telekom Healthcare Solutions - DigiTrust
Doclogic - Doclogic - DigiTrust
Empriva - Empriva - DigiTrust
Enexis netbeheer - Enexis netbeheer - DigiTrust
Fonky Sales - Fonky Sales - DigiTrust
Fortes - Fortes - DigiTrust
Gemeenten Oplossingen - Gemeenten Oplossingen - DigiTrust
Gflex ICT - Gflex ICT - DigiTrust
ITB2 Datacenters - ITB2 Datacenters - DigiTrust
Jouw Omgeving - Jouw Omgeving - DigiTrust
Karmac I&I - Karmac I&I - DigiTrust
Kred'it software - Kred'it software - DigiTrust
Lannet IT - Lannet IT - DigiTrust
Leukeleu - Leukeleu - DigiTrust
Link-it - Link-it - DigiTrust
Loko ICT - Loko ICT - DigiTrust
Magenta MultiMedia Tools - Magenta MultiMedia Tools - DigiTrust
Mr-Orange - Mr-Orange - DigiTrust
Perplex Internet Marketing - Perplex Internet Marketing - DigiTrust
Provincie Brabant - Provincie Brabant ISO27001 - BIO - DigiTrust
Provincie Overijssel - Provincie Overijssel - DigiTrust
Ritense - Ritense - DigiTrust
Simpel telefonie - Simpel telefonie - DigiTrust
Sprenkels & Verschuren - Sprenkels & Verschuren - DigiTrust
The Computer Company - The Computer Company - DigiTrust
The People Group - The People Group - DigiTrust
Topicus - Topicus - DigiTrust
Veltwerk - Veltwerk - DigiTrust
Way 2 Web software - Way 2 Web software - DigiTrust
Webhelp Nederland - Webhelp Nederland - DigiTrust
Your Hosting Business - Your Hosting Business - DigiTrust
eVerbinding - eVerbinding - DigiTrust
spotONvision - spotONvision - DigiTrust

Meer klanten